1
ارور فیلیگران اسکناس 200 ریالی
درود
آیا این مورد ارور محسوب میشود؟ چشم های در فیلیگران پر رنگ شده
سپاس گزار میشوم ارزش حدودی آن را بفرمایید
با سپاس