0
اصل و تقلبی بودن سکه دوره ساسانی
درود بر دوستان
کارشناسان عزیز یک پرسشی داشتم در مورد اصل و یا تقلبی بودن یک سکه دوره ساسانی