3
سکه ۵۰۰ دینار ۱۲۸۱ (نمونه)
با سلام . آیا این سکه نمونه که گذاشته شده در ایران آنتیک و در متن نوشتن فقط یک نمونه تا به امروز دیده شده همان سکه ای است که در کتاب "سکه های ماشینی قاجار" در صفحه ۹۱ عکس گذاشته شده ؟ اگر مشکلی نیست مقدار از تاریخ پشت این سکه را توضیح دهید که در دست که بوده و چطور به دست یک مجموعه دار افتاد .