0
تعیین اصالت سکه 2000 دینار مظفرالدین شاه
باسلام
لطفا در تعیین ضرب و اصالت سکه ۲۰۰۰ دیناری مظفرالدین‌شاه کمک کنید
ممنون