0
سکه 50 دیناری 1321 مظفری
سلام
لطفا کیفیت و قیمت تقریبی سکه 50 دیناری 1321
(قمری) عهد مظفرالدین شاه را تخمین بزنید.