یک عدد سکه خارجی
سکه پیوستی رو لطفا قیمت گذاری کنید