0
سكه آويز يكهزار ديناري
لطفا راهنمايي كنيد اين سكه اويز مال چه دوره ايه به نظرم تصوير رضا شاه روشه،