0
یکشاهی ناصرالدین شاه
سلام
سکه یک شاهی ناصرالدین شاه در تصویر پیوست حدودا چه قیمتی دارد؟