0
دوهزار دیناری تصویری مظفرالدین شاه
باسلام
اصالت و قیمت تقریبی دوهزار دیناری تصویری مظفرالدین شاه را بیان کنید
باتشکر