0
سکه یکتومان احمد شاه
باسلام
سکه یکتومان احمد شاه اصله یا فرع چقدر ارزش داره؟
جنسش چیه؟