25 دینار اشتباه قالب(یک ریال)
سلام
سکه 25 دیناری 1329 قالب اشتباه یک ریال که تصویرش در پیوست آمده کیفیت و قیمت تقریبیش را بفرمایید.