0
اصالت سکه 1 ریال رضاشاه سوراخ
سلام
این سکه 1 ریال رضا شاه اصالت دارد؟