0
سکه 500 دیناری مظفرالدین شاه
سلام
لطفا قیمت تقریبی سکه 500 دیناری با توجه به ارور چرخش 180 درجه تخمین بزنید.