سکه ده ریالی 1339 با ارور
قیمت سکه 10 ریالی 1339 که ارور فلز اضافه یا ترک قالب یا هر چی اسمش هست روی تاریخش مشخص هست قیمت
این سکه چند حدودا؟
عکس سکه پیوست هست