0
سکه یادبود بیست وپنجمین سال سلطنت پهلوی
سلام لطفا نوع جنس سکه وقیمت سکه یادبود را بفرمائید