0
سکه ۲۰۰۰دینار نقره
باسلام لطفا اصالت وقیمت سکه مورد نظر رابفرمایید