0
سکه ۲ قران نقره 1329
باسلام
لطفا اصالت و قیمت این سکه ۲ قران نقره 1329 را بفرمائید.