0
مدال بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران / ۱۳۴۸ - ۱۹۶۹
سلام.
از کارشناسان گرامی می خواهم که اگر اطلاعاتی در مورد این مدال دارند، بفرمایند.
فکر نمی کنم نیاز به توضیح باشه که منظورم از اطلاعات مدال، پنج مورد زیر است:
کمیت، جنس، محل ضرب، وزن و ارزش کنونی آن.