0
صد دیناری ناصری با چرخش 180 درجه
سلام
قیمت صد دیناری ناصرالدین شاه با کیفیت در عکس(اسکن شده) در پیوست با توجه به چرخش 180 درجه چقدر است؟