0
دوره سکه ایلخانی
سلام
این سکه متعلق به کدام شاه ایلخانی هست؟
ممنون
سلام
اگر به سوال توجه کنید من دنبال ارزش سکه نیستم
همینطور میدونم این سکه متعلق به دوره ایلخانی هست
فقط متعلق به کدام شاه میتونه باشه سوال بود برام
،پشت سکه هم نوشته لا الا الله محمد رسول الله
روی سکه ستاره و اشکال هندسی دیده میشه