2
ارزش سكه ١٠٠٠٠٠ليرتركيه
سلام
من اين سكه را دارم مربوط به سال ١٩٩٩. ارزش آن چقدر است
یعنی در استانبول هم بی ارزش است