1
سکه 1000 دینار 1327 محمدعلی شاه
درود بر دوستان عزیز
از دید قیمت سکه 1000 دینار 1327 محمدعلی شاه فوق چند فی میخورد.