0
اصالت اسکناس 5 ریال محمد رضا شاه
باسلام
این سکه 5 ریالی محمد رضا شاه اصالت دارد؟
با تشکر