0
درج کیفیت و قیمت سکه دو هزار دینار
درود.
درجه کیفیت و قیمت سکه دو هزار دینار خواستم بدونم؟
باتشکر