0
سكه يك دلارى
سكه يك دلارى أمريكا به تاريخ ١٨٤٣ چند قيمّت دارد وايا خريدار هست