0
راهنمایی خرید سکه
سلام بنظرتون سکه پنجهزار دینار کدام دوره را خریداری کنم؟ احمدشاه یا رضا شاه
(تصویری)