0
کارشناسی سکه نیم ریالی 1313
سلام
لطفا اصالت ، کیفیت و قیمت این سکه را کارشناسی نمایید؟
تشکر