0
ریال
باسلام
ریال که برابر با ۱۲۵۰ دینار بوده دقیقا از چه زمانی وضع شد؟