0
تعیین اصالت سکه های دوره ساسانی
با سلام
آیا سکه های دوره ساسانی درون عکس اصالت دارند؟