1
سکه 1قران محمدشاه قاجار
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه 1قران محمدشاه پیوست اصیل میباشد
سپاس

ویرایش شده