0
سکه فلوس مسی صفوی
باسلام
آیا این سکه فلوس مسی صفوی اصالت دارد؟