1
۱۰۰۰ دینار تصویری احمد شاه ۱۳۳۶
سلام
۱۰۰۰ دینار تصویری احمد شاه،۱۳۳۶
ارور فلز اضافی(به شکل کمان در دست شیر)
اگر ممکنه ارزش حدودی میفرمایید
ممنون
ممنون که وقت گذاشتید.(منجری)
دوست عزیزم اقای اسدی من منظورم رو میدونم ،یکم صبر میفرمودید بعد اظهار نظر میکردید