0
10 کوپک نقره روسیه 1915
باعرض سلام خدمت بزرگواران؛
سکه 10 کوپک نقره 1915؛ صاحبش گفته که جنسش از نقره اس؛ به نظرتون اصالت داره و این که قیمت حدودیش چه قدره؛
ممنون از پاسخگویی تون.
ممنون از شما؛ اصالتش درسته؟