نحوه تشخیص اصالت سکه های نقره ساسانی
با سلام
چگونه میشود اصالت سکه های نقره ی ساسانی را تشخیص داد؟