0
10 شاهی 1214
درود دوستان این سکه ده شاهی 1214 هست ؟