جدا کردن سکه از زنجیر
سلام
یک سکه یک پوند جرج پنجم دارم که به زنجیر جوش خورده. راهی هست که بدون افت قیمت به صورت سکه بفروشم یعنی از زنجیر جداش کنم. میخوام صرفا ارزش وزنی رو بهم ندن و به ارزش خود سکه بفروشم