0
10 دیناری رضا شاه
آیا سکه 10 دیناری در تصویر اصالت دارد؟