0
سکه 20 ریا دوکله
با سلام
لطفا اصالت و کیفیت این سکه 20 ریال 1357 را بیان کنید