1
بررسی ضرب یک یا ضرب دو بودن
ببخشید، این سکه 5000 دینار 1297 ضرب یک هست یا ضرب دو؟
در هر دو صورت امکانش بفرمایید قیمتش چقدر هست؟
لطفا در صورت امکان به صورت مختصر توضیح دهید که چرا این سکه ضرب دو و تقلبی هست؟

با تشکر