0
سکه یا تزیینی
سلام
ایا این سکه است یا تزیینی است؟
با تشکر