0
سکه مسی (5 عدد سکه چکشی)
سلام درود و عرض ادب
حدودا بفرمایید قدمت این سکه کدوم پادشاه یا کدوم دوره میباشد.
تشکر
سلام درود . عرض ادب . حدودا بفرمایید قدمت این سکه کدوم پادشاه یا کدوم دوره میباشد.
تشکر
سلام درود . عرض ادب . حدودا بفرمایید قدمت این سکه کدوم پادشاه یا کدوم دوره میباشد.
تشکر
سلام درود . عرض ادب . حدودا بفرمایید قدمت این سکه کدوم پادشاه یا کدوم دوره میباشد.
تشکر
سلام درود . عرض ادب . حدودا بفرمایید قدمت این سکه کدوم پادشاه یا کدوم دوره میباشد.
تشکر