0
50 دیناری 1354
من 50 دیناری همه سالها را دارم از سال 1315 می خواستم بدانم چگونه می شود 50 دیناری 1354 را خرید (تهیه کرد)