0
رول سکه
با سلام .
رول سکه ۱۰۰۰ ریال با تاریخ ۱۳۹۲ که روی ریال و تاریخ دارای مکرر باشد با چه قیمتی به فروش می رود و همچنین رول ۲۰۰۰ ریال با ضرب صاف در ایسام به قیمت ۳۰۰ هزار تومان آیا قیمت مناسبی می باشد.