0
نیم ریال رضا شاه
دوستان لطفا کمک کنید سکه نیم ریال رضا شاه اصله یا تقلبی؟
قیمت سکه رو مشخص کنید
**با تشکر **