سه پنس جرج پنجم
با سلام
لطفا کیفیت و قیمت این سکه سه پنس جرج پنجم را مشخص کنید