0
مدال یادبود بنیانگذاری شاهنشاهی
لطفا درباره این مسکوک؛
۱- حدود قیمت چقدر است؟
۲- آیا اصالت دارد؟
۳- تاریخچه مسکوک را نیز بفرمایید.
با تشکر.