1
تعیین اصالت مدال تاجگذاری محمدرضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال های تاجگذاری پیوست اصالت دارد یا جعل هستند؟
سپاس