سکه یک سنتی وسکه آلمانی
آیا این سکه ها ارزشی دارند وقیمت دارند واین سکهها از قدیم در منزلمان بوده اند
پشت سکه یک سنتی و آلمانی
پشت سکه یک سنتی و آلمانی