1
یک ریالی ۱۳۲۶
درود بر شما کیفیت سکه فوق و قیمت پیشتهادی میفرمایند دوستان