0
حلقه که به سکه لحیم شده
سلام
خسته نباشین
حلقه که به سکه لحیم کرده اند تاثیری بر قیمت خود سکه بدون حلقه یاجوش و لحیم دارد؟
متاسفانه سکه نیم ریالی مصدق به تعداد زیاد دارم که بیشترشون واس استفاده گردنبند، جوش و لحیم خوردند